Privacy Policy Slovak

Úvod

ZTE Corporation a jej dcérske spoločnosti (spolu ako „ZTE“, „nás“, „my“ a „naša“) rešpektujú vaše súkromie a berie bezpečnosť vašich osobných údajov veľmi vážne. Keď používate naše produkty a/alebo služby môžeme na základe vášho súhlasu, zmluvného vzťahu, legitímneho záujmu alebo iného platného právneho základu zhromažďovať a používať Vaše osobné informácie.

Zásady ochrany osobných údajov pre ZTE Terminal (ďalej len „tieto zásady“) popisuje, ako zhromažďujeme, používame, ukladáme, zdieľame a prenášame vaše osobné informácie a spôsoby, ktorými vám poskytujeme prístup, aktualizáciu, vymazanie a ochranu vašich osobných údajov.

Pred odoslaním svojich osobných údajov ZTE Terminal si pozorne prečítajte a pochopte tieto zásady. Okrem toho by ste mali navštíviť našu webovú stránku, kde nájdete najnovšiu aktualizáciu týchto pravidiel.

Tieto zásady sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov v súvislosti s webovými stránkami, produktmi a službami ZTE terminal, kde sa zobrazujú alebo tam je odkaz na tieto zásady.

Tieto zásady vám pomôžu porozumieť nasledujúcemu obsahu:

1. Ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje.

2. Ako používame cookies a iné podobné technológie.

3. Ako zdieľame, prenášame a zverejňujeme vaše osobné informácie.

4. Ako pristupujeme k a spravujeme vaše osobné údaje.

5. Ako chránime a ukladáme vaše osobné údaje.

6. Ako chránime osobné údaje detí.

7. Ako sa vaše osobné informácie prenášajú cez hranice.

8. Ako aktualizovať tieto Zásady.

9. Ako nás kontaktovať.

Pretože ZTE terminal poskytuje rôzne produkty a služby, tieto zásady sa nemusia vzťahovať na všetky možné scenáre spracovania osobných údajov. Akékoľvek konkrétne informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov v súvislosti s produktmi alebo službami ZTE terminal môžu byť opísané v Zásadách ochrany osobných údajov súvisiacich produktov alebo služieb alebo môžu byť zverejnené v akomkoľvek oznámení počas zhromažďovania údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, kontaktujte nás na e-mail adrese [email protected].

1. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

„Osobné informácie“ znamenajú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo napríklad prostredníctvom jej mena, čísla preukazu totožnosti, údajov o polohe a identifikátore siete, ako aj jeho ekonomickej, kultúrnej a sociálnej identifikácie.

Vaše osobné údaje sa budú zhromažďovať priamo alebo nepriamo prostredníctvom vášho používania našich produktov, služieb alebo webových stránok, alebo keď s nami budete komunikovať, napríklad zavolaním na našu horúcu linku, vytvorením webového účtu, účasťou na aktivitách našej značky, prostredníctvom ktorých sú vaše osobné informácie dodané priamo nám. Okrem toho môžu naše webové stránky pomocou cookies a iných technológií nepriamo zaznamenávať vaše osobné informácie.

Vaše osobné informácie môžeme zhromažďovať na tieto účely:

-Vyplnenie objednávky.

-Vytvorenie a správa vášho účtu.

-Registrácia vás alebo vašich zariadení na servisné účely.

-Poskytnutie požadovanej služby alebo funkcie.

-Poskytnutie našej predplatenej služby informácií.

-Poskytnutie nášho po predajného servisu údržby vašim zariadeniam.

-Spočítanie a analýza aktivačného predaja produktu, aby ste získali dokonalejší produkt.

-Konzultácie, odporúčania, sťažnosti a ďalšie zákaznícke služby pre vás.

-Poslanie dôležitých upozornení týkajúcich sa zabezpečenia alebo aktualizácie služieb.

-Analýza údajov o prístupe k službám s cieľom vylepšiť naše produkty a služby.

-Poskytnutie priateľského zážitok a prispôsobeného obsahu.

-Poskytnutie dobrého dojmu z používania našich webových stránok alebo produktov.

-Zobrazenie chybového hlásenia a vykonávanie odstraňovania porúch produktu.

-Zlepšenie našich plánov na predchádzanie stratám a boj proti podvodom.

-Dodržiavanie a presadzovanie príslušných právnych požiadaviek.

-Iné účely, ktoré ste schválili.

Ak budeme používať vaše osobné informácie na iné účely, ktoré nie sú uvedené v týchto zásadách, alebo na účely, ktoré sú v rozpore s vopred schválenými účelmi, budeme vás žiadať o predchádzajúci súhlas s našimi výrobkami alebo službami. Napríklad zobrazíme aktualizáciu pomocou kontextových okien alebo tučným písmom a vy sa môžete rozhodnúť, či prijmete alebo zamietnete aktualizáciu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas v súlade so zákonmi a predpismi, ale môže to spôsobiť obmedzenie funkcie produktu alebo služby.

Viete a úplne rozumiete, že za ktorejkoľvek z nasledujúcich okolností môžeme v súlade s platnými zákonmi a predpismi zhromažďovať a používať vaše osobné informácie bez vášho predchádzajúceho povolenia alebo súhlasu:

1. Akékoľvek spracovanie informácií týkajúce sa národnej bezpečnosti alebo národnej obrany.

2. Akékoľvek spracovanie informácií týkajúce sa verejnej bezpečnosti, verejného zdravia alebo hlavných verejných záujmov.

3. Akékoľvek spracovanie informácií týkajúce sa vyšetrovania trestných činov, stíhania, súdneho konania, výkonu rozsudku alebo iného súdneho konania.

4. Akékoľvek spracovanie informácií, ktoré je rozhodujúce pre ochranu životne dôležitých záujmov predmetu osobných údajov alebo iných osôb.

5. Akékoľvek spracovanie informácií potrebné pre zákonné spravodajstvo.

6. Akékoľvek spracovanie informácií, ktoré je potrebné, aby sme konali v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:

1) Informácie o účte

Pri registrácii servisného účtu ZTE musíte na overenie zadať číslo svojho mobilného telefónu alebo e-mailovú adresu. Môžete tiež poskytnúť doplňujúce informácie, napríklad fotku tváre, prezývku a dátum narodenia. Ak sa prihlásite (môžete odmietnuť prístup k našim produktom alebo službám), platforme služieb ZTE pomocou účtu tretej strany (napríklad Facebook, Twitter alebo WeChat účtu), po získaní vášho súhlasu dostaneme vaše autentifikačné informácie zo serverov tretích strán. Server ZTE bude uchovávať vaše prístupové tokeny udelené platformou tretích strán a bude zdieľať takéto prístupové tokeny medzi rôznymi službami, ktoré používate, aby ste zabránili opakovanému prihláseniu sa na servery tretích strán.

2) Informácie o zariadeniach

Ak sú niektoré služby určené pre konkrétne modely zariadení (ako sú konkrétne modely mobilných telefónov) alebo aplikácie, pred poskytnutím služieb a po ňom zhromaždíme informácie týkajúce sa vášho zariadenia vrátane modelu zariadenia, verzie systému, UUID, stavu siete, aktívnych informácií a informácií o výnimkách aplikácií a adrese IP, aby presne zodpovedali službám.

3) Informácie o polohe

Ak používate softvér ZTE terminal s funkciou určovania polohy (ako je napríklad poloha člena rodiny a vyhľadávač mobilného telefónu), môžeme na základe vášho súhlasu zhromaždiť a spracovať informácie týkajúce sa konkrétnej polohy vás/vášho koncového zariadenia. Nebudeme však zhromažďovať informácie o vašej polohe, aby sme mohli sledovať vašu polohu.

4) Informácie o objednávke

Ak nakupujete on-line na našich webových stránkach a náš systém vygeneruje objednávku, musíme zhromažďovať informácie o vašej adrese, mene, telefónnom čísle, PSČ a produktoch/službách, ktoré ste si zakúpili.

5) Informácie po predaji

Ak požadujete, aby vám poskytli po predajný servis alebo ak nám nahlásite akýkoľvek problém, ktorý sa vyskytol pri používaní našich výrobkov alebo služieb, môžeme zhromaždiť informácie o vašom mene, telefónnom čísle, e-maile, zariadení a popise poruchy, ktoré sú potrebné pre po predajný servis. Môžete nám poskytnúť svoje osobné informácie podľa služieb, ktoré potrebujete. Napríklad, ak požadujete e-mailovú službu z nášho po predajného oddelenia, musíte nám poskytnúť informácie o svojom mene a adrese.

6) Informácie o prístupe k servisu

Informácie o vašom správaní môžeme zaznamenávať aj pomocou funkcie zhromažďovania informácií pri prístupe k súvisiacim službám ZTE, vrátane vášho prístupového času, vyhľadávacích a dopytových záznamov, ID siete a IP adresy. Okrem toho v rozsahu povolenom zákonom môžeme vaše osobné údaje získať zo zákonných verejných a komerčných zdrojov údajov.

7) Aktualizácia systému ZTE

Ak používate aktualizáciu systému ZTE, zhromaždíme od vás nasledujúce informácie

Informácie o zariadení: IMEI, MEID alebo MAC adresu, model produktu, jazyk a číslo zostavenia systému.

Informácie o sieti: IP adresa.

Aby Vám ZTE mohla poskytnúť službu, musí ZTE System aktualizovať potreby mať prístup na internet a vyžaduje prístup k vášmu telefónu, Wi-Fi a povolenie na ukladanie.

Aktualizácia ZTE system, ktorá sa nainštalovala v určitých telefónoch ZTE v mnohých krajinách a regiónoch sveta, poskytuje primeranú službu.

Vyššie uvedené informácie používame, aby sme vám poskytli užívateľsky príjemný zážitok a prispôsobený obsah. Údaje, ktoré boli spracované pre podporu zákazníkov, riešenie problémov, odstraňovanie porúch, údržbu a lokalizáciu služby.

Ďalej budeme tieto informácie používať na počítanie a analýzu aktivačného predaja produktu, aby sme miestnym používateľom poskytli dokonalejšie po predajné služby.

8) ZTE Cares (sa stará)

Ak používate ZTE Cares, zhromaždíme od vás nasledujúce informácie

Informácie o zariadení: IMEI telefónu, MEID, číslo modelu, verziu aplikácie, verziu systému, verziu systému Android, kód verzie Google, dpi obrazovky.

Čas, jazyk a krajina, ktoré zadáte pri použití on-line dotazníka (on-line konzultácia).

Aby Vám ZTE Cares mohol poskytnúť službu, musí mať prístup na internet a vyžaduje prístup k vášmu telefónu a povolenie na ukladanie.

ZTE sa stará, ktorá sa nainštalovala v určitých telefónoch ZTE v mnohých krajinách a regiónoch sveta, poskytuje primeranú službu.

Vyššie uvedené informácie používame, aby sme vám poskytli užívateľsky príjemný zážitok a prispôsobený obsah. Dáta sa spracúvajú na podporu zákazníkov, údržbu a lokalizáciu služby.

9) ZTE Locker (skrinka)

Keď použijete ZTE Locker, zhromaždíme od vás nasledujúce informácie

Informácie o zariadení vrátane IMEI, MEID, modelu produktu, názvu produktu, zariadenia, značky produktu, rozlíšenia obrazovky, verzie systému Android, verzie rozhrania API aplikácie a časového pásma.

Prevádzkové informácie vrátane aktualizácie, zdieľania, odstránenia, pozastavenia, lajkovania tapety a zbierania tapety.

Aby Vám ZTE Locker mohol poskytnúť službu, musí mať prístup na internet a vyžaduje prístup k vášmu telefónu a povolenie na ukladanie.

ZTE Locker sa stará, ktorá sa nainštalovala v určitých telefónoch ZTE v mnohých krajinách a regiónoch sveta, poskytuje primeranú službu.

Vyššie uvedené informácie používame, aby sme vám poskytli užívateľsky príjemný zážitok a prispôsobený obsah. Používame ich na poskytovanie primeraných služieb pre rôzne telefóny s rôznymi rozlíšeniami obrazovky a verziami softvéru a v rôznych časových pásmach. Používame ich na analýzu našej prevádzkovej efektívnosti a denných, týždenných a mesačných aktívnych používateľov. Používame ich tiež na diagnostiku a analýzu porúch, opravu chýb a vylepšenie našich produktov

10) Iné informácie

Pre niektoré služby ZTE založené na potrebách regionálneho trhu, ako je cloudová záloha a cloudová jednotka, ktorú poskytujú ZTE aplikácie, informácie ako váš zoznam kontaktov, správy a fotografie môžu byť uložené na serveroch ZTE. Či sú cloudové služby k dispozícii na vašom regionálnom trhu nájdete v produktovej príručke, ktorú ste si zakúpili. Jasne vás budeme informovať o vyhlásení o ochrane osobných údajov, keď ho otvoríte. Ak nechcete poskytnúť tieto informácie, môžete svoj súhlas odvolať alebo vypnúť aplikáciu a funkciu, ale nemusíte byť schopný využívať súvisiace služby alebo môžete byť schopný používať iba časť servisných funkcií.

Citlivé osobné informácie sa zvyčajne vzťahujú na osobitné osobné informácie týkajúce sa týchto aspektov: rasa alebo pôvod štátnej príslušnosti, politické názory, náboženské vyznanie, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových zväzoch, osobné údaje o génoch, biometrické údaje, zdravotné údaje, sexuálny život a sexuálna orientácia. Za určitých okolností môžu citlivé osobné informácie zahŕňať trestné obvinenia alebo rozsudky, presnú zemepisnú polohu, finančný stav, bankový účet, číslo sociálneho zabezpečenia, číslo vodičského preukazu, číslo pasu a ďalšie jedinečné identifikátory vydané vládnymi orgánmi.

Ak si zakúpite naše produkty alebo služby, môžeme zhromaždiť alebo spracovať informácie o vašej bankovej karte alebo iných citlivých platobných informáciách. Za týchto okolností spracujeme vaše citlivé osobné informácie v súlade s platnými zákonmi alebo s vašim predchádzajúcim súhlasom.

2. Súbory cookie a ďalšie podobné technológie

Naše webové stránky používajú súbory cookie a iné podobné technológie na odlíšenie vašich používateľov od ostatných používateľov. Preto pri prehliadaní našich webových stránok vám poskytneme dobrú používateľskú skúsenosť a neustále zlepšujeme naše webové stránky.

Cookie je malý súbor písmen a číslic. Ak s tým súhlasíte, uložíme cookies do pamäte alebo pevného disku vášho počítača alebo mobilného zariadenia a potom tieto cookies použijeme ako štítky na identifikáciu vášho počítača alebo mobilného zariadenia.

Cookies sú často klasifikované ako „relačné súbory cookies“ alebo „trvalé cookies“.  Relačné súbory cookies vám pomôžu efektívne prehľadávať naše webové stránky a sledovať postup jednotlivých stránok, takže nemusíte opakovať informácie, ktoré ste uviedli pri aktuálnej návšteve. Napríklad pri prepínaní webových stránok nebude váš nákupný košík nastavený na prázdne. Relačné súbory cookies sú uložené v dočasnej pamäti a pri zatvorení prehliadača sa odstránia.  Trvalé súbory cookie môžu ukladať preferencie používateľa, ktoré sú uložené vo vašom zariadení a sú stále platné aj po reštarte prehliadača. Napríklad, trvalé súbory cookie používame na zaznamenanie vášho zvoleného jazyka, krajiny/regiónu, veľkosti písma alebo nastavení. Vďaka cookies nemusíte znova nastavovať nastavenia, keď nabudúce vstúpite na naše webové stránky.

Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené v počítači alebo priamo odstrániť všetky súbory cookie uložené v zariadení. Ak to však urobíte, musíte zmeniť nastavenia zakaždým, keď navštívite naše webové stránky. Väčšina prehliadačov má možnosť blokovať súbory cookie. Ak dúfate, že budete súbory cookie spravovať prostredníctvom prehliadačov, môžete si prečítať nasledujúce pokyny od vývojárov prehliadačov alebo vyhľadať si na internete. Viac informácií o cookies nájdete na AboutCookies.org.

Na našich webových stránkach budeme okrem súborov cookie používať webové majáky, pixelové značky a ďalšie podobné technológie. Napríklad pošleme odkaz na aktiváciu účtu do vašej e-mailovej schránky. Použitím vyššie uvedených technológií na sledovanie vašich kliknutí na našich webových stránkach poznáme vaše preferencie našich produktov a služieb a zlepšujeme služby pre našich zákazníkov. Webové majáky sú zvyčajne priehľadné obrázky, ktoré sú vložené do webových stránok alebo e-mailov. Pomocou pixelových značiek v e-mailoch vieme, či sú e-maily otvorené alebo nie. Ak by ste chceli, aby sa vaše správanie týmito prostriedkami nesledovalo, môžete kedykoľvek zmeniť nastavenie svojej e-mailovej schránky a odmietnuť sledovanie, alebo sa prihlásiť na našich webových stránkach súvisiacich služieb, aby ste zrušili odber našej poštovej služby.
Ak v prehliadači nastavíte „Nesledovať“, naše webové stránky služieb budú rešpektovať váš výber.

V takom prípade nebudeme cookies používať na vyššie uvedené účely.

3. Zdieľanie, prenos a zverejňovanie osobných údajov

Aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov, pri zdieľaní, prenose alebo zverejňovaní vašich osobných údajov budeme dodržiavať zásadu minimalizácie:
a. Ako nadnárodná spoločnosť môžeme v prípade potreby zdieľať vaše osobné informácie s našimi dcérskymi spoločnosťami, aby sme vám mohli ponúknuť služby načas.
b. Môžeme zdieľať minimálne a potrebné informácie s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám mohli poskytnúť služby súvisiace s po predajným servisom a prepravou tovaru.

c. Na prenos vašich osobných údajov počas fúzií, akvizícií, likvidácie konkurzov, prevodu majetku alebo iných podobných transakcií vyžadujeme, aby nová spoločnosť alebo organizácia, ktorá vlastní vaše osobné údaje, bola neustále viazaná požiadavkami, záväzkami a zárukami opísanými v týchto zásadách. Napríklad nová spoločnosť alebo organizácia by nemala používať vaše osobné informácie okrem uvedených účelov. V opačnom prípade požiadame novú spoločnosť alebo organizáciu, aby od vás znova vyžiadala príslušné oprávnenie.
d. Vaše osobné informácie môžeme tiež poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní/vládnym orgánom, ak sa domnievame, že takéto zverejnenie vašich osobných údajov je v súlade s akýmikoľvek platnými zákonmi alebo reaguje na súvisiace právne procesy.

Podpíšeme prísne dohody o spracovaní údajov so všetkými spoločnosťami, organizáciami a jednotlivcami, ktorí zdieľajú vaše osobné informácie. Okrem toho od nich budeme požadovať, aby spracúvali vaše osobné údaje v prísnom súlade s našimi bezpečnostnými normami, požiadavkami týchto zásad a súvisiacimi predpismi o dôvernosti a bezpečnosti. Ak zdieľame, prenášame alebo zverejňujeme vaše osobné údaje v krajine, kde neexistujú žiadne právne predpisy presadzujúce ochranu osobných údajov na úrovni podobnej tej v krajine, v ktorej sa nachádzate (napríklad vaše osobné informácie sa prenášajú z Oblasti Európskeho hospodárskeho do krajiny, ktorá nemá príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov), vyriešime súvisiace problémy podľa článku 7 týchto zásad, aby sme zaručili zákonný prenos a bezpečnosť vašich osobných údajov.

4. Prístup a správa osobných údajov

Ak nám poskytnete svoje osobné informácie, zaistite prosím ich presnosť. Ak sa vaše osobné údaje zmenili (napríklad vaša adresa sa zmenila), ste povinní svoje osobné údaje aktualizovať včas.

V prípade požiadaviek platných zákonov môžete: (1) mať prístup k vašim osobným informáciám, ktoré máme; (2) aktualizovať alebo opraviť akékoľvek nepresné osobné informácie; (3) odmietnuť nám dovoliť používať vaše osobné informácie; a (4) požadovať, aby sme obmedzili alebo vymazali vaše osobné informácie, a (5) požadovať od nás, aby sme vyhoveli vašej žiadosti o prenosnosť údajov

Ak si uplatníte uvedené práva, môžeme požadovať, aby ste predložili písomnú žiadosť a môžeme si overiť vašu identitu. Za takéto procesy obyčajne neúčtujeme žiadne poplatky, pokiaľ vaša žiadosť nepresiahne hranice konvenčných požiadaviek. V prípade akýchkoľvek otázok nás pre prístup alebo správu osobných informácií kontaktujte na základe kontaktných informácií uvedených v článku 9 týchto zásad.

5. Ochrana a uchovávanie osobných údajov

Posilnením fyzických, administratívnych a technických zabezpečení (napríklad systému kontroly prístupu, monitorovacieho systému, šifrovania, anonymizácie, pseudonymizácie a školenia o bezpečnosti zamestnancov) osobných údajov sa budeme snažiť chrániť vaše osobné informácie pred neoprávneným prístupom, použitím, zverejnením, zmenou, poškodením, stratou a akoukoľvek inou formou nezákonného spracovania. Vďaka špecializovanému plánu kontinuity podnikania sme schopní zaručiť nepretržitý servis pre našich zákazníkov. Naše zásady a postup v oblasti informačnej bezpečnosti formulujeme v prísnom súlade s medzinárodnými normami a z času na čas tieto zásady a postupy skúmame a aktualizujeme. Okrem toho vyzveme tretie strany, aby preskúmali naše bezpečnostné opatrenia, aby vyhoveli našim obchodným požiadavkám, ako aj našim požiadavkám na technické zmeny a dohľad. Ústredie a niektoré dcérske spoločnosti ZTE prešli overením bezpečnosti informácií ISO27001. Preto sme schopní zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje budeme ukladať v rozsahu povolenom zákonom. Po vykonaní súvisiacich činností včas odstránime vaše osobné údaje za predpokladu, že ste neporušili príslušné zákony a nariadenia. Napríklad, keď zrušíte svoj účet v našom on-line nákupnom stredisku, odstránime všetky vaše registračné informácie.

Vaše osobné informácie sa zvyčajne ukladajú na mieste, kde sa podnik prevádzkuje. Vaše osobné údaje sa však môžu nachádzať mimo vašej krajiny, čo závisí od umiestnenia nášho dátového centra. Prijmeme účinné opatrenia, aby sme zaručili, že osobné údaje, ktoré zhromaždíme, budú spracované v súlade s týmito zásadami a zákonmi platnými pre umiestnenie údajov. V rozsahu povolenom alebo požadovanom zákonom vás budeme informovať o akejkoľvek strate, zneužití alebo zmene vašich osobných údajov, aby ste mohli prijať príslušné opatrenia na ochranu svojich práv.

6. Ochrana osobných údajov detí

Osobné údaje detí potrebujú osobitnú ochranu. ZTE nebude úmyselne zhromažďovať osobné informácie od detí bez predchádzajúceho súhlasu ich rodičov alebo opatrovníkov. Pokiaľ ide o osobné údaje detí získané s predchádzajúcim súhlasom ich rodičov alebo opatrovníkov, použijeme alebo zverejníme tieto informácie iba v súlade s platnými miestnymi zákonmi a výslovným súhlasom ich rodičov alebo opatrovníkov. Ak ZTE zistí akékoľvek osobné informácie o deťoch, zhromaždené bez predchádzajúceho súhlasu ich rodičov alebo opatrovníkov, čo najskôr ich vymažeme.

7. Cezhraničný prenos osobných údajov

ZTE je nadnárodná spoločnosť. Vo všeobecnosti spracúvame vaše osobné údaje v krajine/regióne, kde používate naše produkty alebo služby. Vaše osobné informácie však môžeme preniesť do inej krajiny alebo regiónu, ktorá môže na ochranu osobných údajov používať odlišné zákony. Napríklad, aby sme vyriešili zlyhanie produktu, môžeme preniesť protokolový súbor, ktorý obsahuje vaše osobné informácie, do výskumných ústavov ZTE na ďalšiu analýzu. Používaním služby Aktualizácia systému súhlasíte s prenosom osobných údajov do inej krajiny/regiónu, ich uložením alebo spracovaním. Pri prenose takýchto osobných údajov podnikneme všetky potrebné kroky, aby sme zaistili bezpečné zaobchádzanie s vašimi údajmi a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a budeme vás informovať o mieste určenia, príjemcovi a súvisiacich informáciách a prijmeme účinné opatrenia na dosiahnutie súladu s týmito zásadami a príslušnými miestnymi zákonmi. Napríklad pri prenose vašich osobných údajov sa budeme snažiť získať váš predchádzajúci súhlas alebo podpíšeme s vami potrebnú zmluvu o prenose údajov.

8. Aktualizácia týchto zásad

Tieto zásady môžeme z času na čas aktualizovať. Ak dôjde k revízii týchto zásad, bezodkladne zverejníme najnovšiu revidovanú verziu týchto zásad na našej oficiálnej webovej stránke. Zaväzujete sa pravidelne navštevovať tieto webové stránky, aby ste skontrolovali všetky takéto revízie. Ak dôjde k zásadným zmenám v týchto zásadách, upozorníme vás na túto zmenu prostredníctvom e-mailu, textovej správy alebo kontextových okien. Zásadná zmena týchto zásad sa týka zmenšenia práv a povinností používateľov, ktoré sú v týchto zásadách stanovené a týkajú sa spracovania osobných údajov, zmeny účelov spracovania osobných údajov, zmeny typu citlivých osobných údajov, alebo zmeny vlastníckej štruktúry (napríklad akvizícia, zlúčenie alebo bankrot) spoločnosti.

9. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad alebo ak máte akékoľvek požiadavky alebo otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, pošlite e-mail na adresu [email protected] a kontaktujte nás. Odpovieme Vám do 30 dní.

Adresa:

Príjemca: Oddelenie posudzovania zhody

Adresa: No. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.Čína

Poštové smerovacie číslo: 518057

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou alebo so spôsobom, akým spracúvame vaše osobné údaje, môžete podať sťažnosť alebo nahlásiť ktorémukoľvek miestnemu regulačnému orgánu.

V ďalších regiónoch sa pre viac informácií o regulačných orgánoch osobných údajov obráťte na miestnu vládu.